Jesteśmy ludźmi  gotowymi do odważnego  podejmowania prawdziwych i trudnych problemów społecznych. Chcemy i potrafimy się z nimi zmierzyć.

Uważamy, że

1. Państwo to dobro wspólne

Państwo to dobro wspólne. Sprzeciw nasz budzi walka polityczna wyniszczająca państwo. Nie zgadzamy się także z partyjnym zawłaszczaniem państwa, upolitycznianiem jego służb i monopolizowaniem władzy. Gdy jesteśmy w opozycji jest to opozycja rozsądna,  nie totalna.  Gdy zdobędziemy władzę postawimy na fachowców.

2. Europa to nasze miejsce

Europa to nasze miejsce i wspólna odpowiedzialność. Chcemy silnej Polski w silnej Europie, uważamy przy tym za słuszne powściągnięcie egoizmu narodowego na rzecz  wspólnych ważnych projektów. Opowiadamy się za pogłębianiem integracji. Podzielamy eurooptymizm znakomitej większości Polaków.

3. Państwo prawa, prawa człowieka i wolności

Państwo musi być rządzone na podstawie prawa i zgodnie z jego treścią. Pierwszym obowiązkiem państwa jest chronić wolność obywateli.Wolność jednostki i prawa człowieka uznajemy i cenimy ponad wszystko. Szanujemy poglądy innych, jesteśmy tolerancyjni i otwarci. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas, każdy pogląd uznaje za równoprawny. Chcemy też być różni, ale równi – płeć, wiek, poglądy polityczne, pochodzenie, majątek, orientacja seksualna czy wyznanie nie mogą być przeszkodą w korzystaniu z praw i wolności.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji, w tym w szczególności dyskryminacji kobiet kulturowo utrwalonej i rozpowszechnionej w naszym kraju.

Niezwykle istotna jest wolność mediów rozumiana nie tylko jako brak cenzury ale również wolność zakładania, wydawania, emitowania. Wolność mediów jest podstawą swobód obywatelskich i kontroli rządzących.

4. Prywatne nie znaczy złe. Wolny rynek, zdrowe finanse publiczne

Cenimy rolę własności prywatnej w nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej. Państwo musi wspierać swoich obywateli, ale ich nie ograniczać. Pozwólmy ludziom być przedsiębiorczym – uwolnijmy energię obywateli nadając w ten sposób dynamikę polskiej gospodarce.

Wolny rynek i zdrowe finanse publiczne to warunek i szansa rozwoju naszego kraju.

Sprzeciwiamy się wydawaniu pieniędzy bez troski o możliwości dochodowe państwa i bez liczenia się z konsekwencjami. Państwo musi być nie tylko oszczędne czy tanie, ale i dobrze zarządzane. Zadaniem państwa jest pobudzanie rozwoju.

5. Gospodarka oparta na wiedzy

Nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się Polska jest naszym gorącym pragnieniem. Cenimy wolną myśl badawczą i naukową. Chcemy budować społeczeństwo ludzi wykształconych i gospodarkę opartą na wiedzy.

6. Równe szanse

Gorąco pragniemy zrównania szans obywateli. Chcemy by każdy mógł uczestniczyć w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz z niego korzystać.

7. Wolność od biedy

Wolność jednostki rozumiemy również jako wolność od biedy.Najwłaściwszą drogą wyrównywania różnic w dostępie do zasobów i usług oraz niwelowania rozwarstwienia społecznego nie są interwencyjno- redystrybucyjne działania państwa.

Postrzegamy je jako nieskuteczne, a w rezultacie jedynie wzmacniające i utrwalające formułę społeczeństwa nierównych szans. Opowiadamy się za ograniczeniem pomocowo- socjalnych zadań państwa na rzecz jego aktywnego współdziałania z organizacjami obywatelskimi w celu wykształcenia w Polsce wielu form i podmiotów ekonomii społecznej zdolnych do aktywizowania ludzi wykluczonych.

8. Partnerstwo

Partnerstwo w działaniu jest dla nas ważne. Cenimy rolę organizacji obywatelskich, samorządów zawodowych, związków pracowników i pracodawców.Chcemy Polski samorządowo-obywatelskiej.

9. Państwo świeckie i przyjazne

Stawiamy na świeckość państwa i jego przyjazny rozdział od kościołów.

10. Wrażliwość na „zielone”

„Zielone” jest nam bliskie. Pragniemy ochronić przyrodę, by dziś żyło się lepiej i dlatego że wymaga tego od nas wrażliwość na los przyszłych pokoleń.